Информация за акциите

­ Към настоящия момент капиталът на „Холдинг Пътища” АД е в размер на 30 672 000 лв., разпределени в 30 672 000 непривилегировани, поименни, безналични акции с номин­ална стойност 1 лв.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.­

Редът за упражняване на правата по акциите на „Холдинг Пътища” АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.1. Търговия с акции на „Холдинг Пътища” АД ­

Акциите на дружеството се търгуват на официален пазар на Българска Фондова Борса-София АД.
Прехвърлянето на акциите на “Холдинг Пътища” АД се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство.
Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на БФБ – София.

Данни за емисията:
Борсов код: 6H2 (стар код HDPAT)
ISIN код: BG1100031985
­

Българска Фондова Борса:


Българска Фондова Борса

Tекущи данни за търговията

Прехвърляне на собственост върху акциите между роднини и наследяване

Търговията (покупка или продажба) на акции може да се осъществи чрез всеки инвестиционен посредник.

Прехвърляне между роднини и наследяване на акциите може да се осъществи чрез инвестиционен посредник - Регистрационен агент.

2. Документ за собственост

Акциите са безналични и се водят в книга на акционерите от Централен депозитар.
Документът, който се издава от Централен депозитар е депозитарна разписка, която не е ценна книга.
Акционерите, които от създаването на „Приватизационен фонд Пътища” не са извършвали разпоредителни действия с акциите си в „Холдинг Пътища” АД могат да получат депозитарна разписка за притежаваните от тях акции в офиса на дружеството. Получаването на депозитарна разписка става лично или срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.
Депозирани разписки, придобити по наследство се получават срещу Удостоверение за наследници със срок на валидност до 6 месеца от всички наследници едновременно или от лице, нотариално упълномощено от тях.
В случай, че депозитарната разписка е изгубена, може да се издаде дубликат. Дубликат на депозитарна разписка се издава от инвестиционен посредник - регистрационен агент.
Когато акциите са по подсметка на акционера в инвестиционен посредник, депозитарна разписка не е необходима. Всички операции, свързани с акциите - покупка, продажба, прехвърляне на права, дивиденти и др. се извършват чрез инвестиционния посрдник, при когото са акциите.

Списък на инвестиционните посредници и регистрационни агенти, членове на ЦД http://www.csd-bg.bg/

Списък на инвестиционните посредници, членове на БФБ – София http://www.bse-sofia.bg/

3. Дивиденти

2008 г. и 2009 г.
„Холдинг Пътища” АД не разпределя дивидент.

2007 г.
За финансовата 2007 г. „Холдинг Пътища” АД не разпределя дивидент. С част от реализираната за 2007 г. печалба „Холдинг Пътища” АД увеличава капитала си на 30 672 000 лева чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, като срещу 1 /една/ притежавана акция от капитала всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението.

2002г., 2003г., 2004г., 2005г., 2006г.
„Холдинг Пътища” АД не е разпределял дивиденти. Реализираната от дружеството печалба за съответната финансова година е заделяна във фонд „Резервен”.

2001г.
За финансовата 2001г. разпределеният дивидент е в размер на 1,50 лв. бруто на една акция.

2000г.
За финансовата 2000г. разпределеният дивидент е в размер на 1,50 лв. бруто на една акция.

1999г.
За финансовата 1999г. разпределеният дивидент е в размер на 5 лв. бруто на една акция.

1997г. и 1998г.
Разпределеният брутен дивидент на акция е в размер на 10,98 лв.

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на дивидентите се погасява с 5-годишна давност. Поради изтичане на давност дружеството е преустановило изплащането на дивиденти за 1997,1998, 1999, 2000 и 2001г.